Historia

Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg bildades den 22 maj 2012. Stiftelsebildningen var en följd av ett långvarigt samarbete mellan Sällskapet De Fattiges Vänner (DFV) och Föreningen till förmån för Pauvres Honteux (PH), främst när det gäller beredning av ansökningar men också i fråga om kapitalförvaltning och administration. Tankar hade länge funnits på att fördjupa samarbetet genom samgående alternativt en gemensam stiftelsebildning. Efter att de två alternativen hade utretts under ett par år, konstaterades att lämpligast skulle vara att gemensamt bilda en stiftelse med uppgift att främja de ändamål, som har omfattats av de båda föreningarna. Vid årsmötena i föreningarna den 22 maj 2012 beslöts att bilda Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg och till stiftelsen överföra huvuddelen av föreningarnas tillgångar. Stiftelseförordnande och stadgar fastställdes samma dag. Till första styrelse för Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg utsågs styrelsemedlemmarna i föreningarna. Stiftelsen revideras av auktoriserad revisor och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sällskapet De Fattiges Vänner i Göteborg
Sällskapet De Fattiges Vänner (DFV) bildades år 1819. DFV började sin verksamhet genom att verka i det fördolda. Ingen skulle söka hjälp från DFV utan DFV skulle söka upp de hjälpbehövande. Hjälpen utgick länge in natura, t ex livsmedel, ved, kläder. Hyresbidrag gavs också, liksom hjälp till anskaffning av verktyg och andra redskap samt utlösen av pantad egendom. Med tiden övergick bidragen från DFV till att bli i princip individuella, kontanta bidrag, dock att vissa organisationer erhållit stöd till sin sociala verksamhet.

Ända från starten 1819 intresserade sig DFV för utbildning i det att understöd i form av skolhjälp gavs till barn till medellösa föräldrar. Från 1831 till 1872 bekostade DFV en egen skola och efter dennas upphörande utbetalades skolgångsavgifter, en verksamhet som fortsatte åtminstone de två första decennierna av 1900-talet.

Efter bildandet av Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg är huvuduppgiften för Sällskapet De Fattiges Vänner att fördela medel, som enligt testamentsbestämmelser ställs till förfogande av de av Göteborgs kommun förvaltade stiftelserna Henrika Barks minne, J E Leos donationsfond, Axel och Hilma Wikströms Minne samt Carl Gustaf Sprinchorns understödsstiftelse. DFV har i beslut om bidrag att beakta de speciella bestämmelser, som donatorerna har föreskrivit för dessa stiftelser, t ex att bidrag i vissa fall endast får beviljas kvinnor, änkor eller ensamstående.

Ansökan om bidrag görs under samma tid och på samma blankett, som gäller för Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg.

Föreningen till förmån för Pauvres Honteux i Göteborg
Föreningen till förmån för Pauvres Honteux (PH) har varit verksam sedan 1920. Föreningen har verkat genom att utge kontanta understöd, länge med inriktning på behövande, som kunnat betecknas som pauvres honteux. Under senare decennier har stadgarna ändrats och verksamheten bestått av bidrag till ”verkligt behövande” i Göteborg med företräde för s k pauvres honteux. Efter bildandet av Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg avvecklas PH:s egen bidragsverksamhet.

Stiftelsen John och Binnie Lindebergs donation till Pauvres Honteux
Sedan 1951 förvaltar Föreningen till förmån för Pauvres Honteux enligt ett testamentariskt förordnande Stiftelsen John och Binnie Lindebergs donation till Pauvres Honteux. Denna stiftelse har till ändamål att ”främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer av kategorien pauvres honteux”. Ansökan om bidrag kan göras under samma tid och på samma blankett, som gäller för Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg.