Historia

Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg bildades den 22 maj 2012. Stiftelsebildningen var en följd av ett långvarigt samarbete mellan Sällskapet De Fattiges Vänner (DFV) och Föreningen till förmån för Pauvres Honteux (PH). Till stiftelsen överfördes huvuddelen av föreningarnas tillgångar. Stiftelsens ändamål är att främja de ändamål som omfattades av de båda föreningarna.
Stiftelsen revideras av auktoriserad revisor och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Sällskapet De Fattiges Vänner i Göteborg
Sällskapet De Fattiges Vänner (DFV) bildades år 1819. DFV började sin verksamhet genom att verka i det fördolda. Ingen skulle söka hjälp från DFV utan DFV skulle uppsöka de hjälpbehövande. Hjälpen utgick länge in natura, t ex livsmedel, ved och kläder. Hyresbidrag gavs också, liksom hjälp till anskaffning av verktyg och andra redskap samt utlösen av pantad egendom. Med tiden övergick bidragen till att i princip bli individuella och kontanta bidrag, dock att vissa organisationer har erhållit stöd till sin sociala verksamhet.
Ända från starten 1819 intresserade sig DFV för utbildning. Understöd i form av skolhjälp gavs till barn till medellösa föräldrar. Från 1831 till 1872 bekostade DFV en egen skola och efter dennas upphörande betalades skolgångsavgifter, en verksamhet som fortsatte åtminstone de två första decennierna av 1900-talet.
Efter bildandet av Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg är huvuduppgiften för Sällskapet De Fattiges Vänner att fördela medel, som enligt testamentsbestämmelser ställs till förfogande av stiftelserna Axel och Hilma Wikströms Minne och Carl Gustaf Sprinchorns understödsstiftelse samt från de av Göteborgs kommun förvaltade stiftelserna Henrika Barks minne och J E Leos donationsfond. DFV har vid beslut om bidrag att beakta de speciella bestämmelser som donatorerna till de nyss nämnda stiftelserna har föreskrivit, t ex att bidrag i vissa fall endast får beviljas kvinnor, änkor eller ensamstående.

Föreningen till förmån för Pauvres Honteux i Göteborg
Föreningen till förmån för Pauvres Honteux (PH) var verksam från 1920 till 2016. Föreningen verkade genom att utge kontanta understöd, länge med inriktning på behövande, som kunde betecknas som pauvres honteux. Senare inriktades verksamheten mot bidrag till ”verkligt behövande” i Göteborg. Efter bildandet av Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg avvecklades PH:s egen bidragsverksamhet och år 2016 upplöstes föreningen.

Stiftelsen John och Binnie Lindebergs donation till Pauvres Honteux
Denna stiftelse bildades 1951 med ändamål att ”främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer av kategorien pauvres honteux”. Förvaltningsansvaret ligger hos Stiftelsen DFV.

Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag görs för samtliga ovanstående under samma tid och på den gemensamma blankett, som gäller för Stiftelsen De Fattiges Vänner i Göteborg.

Bok om De Fattiges Vänners hjälpverksamhet
År 2019 hade De Fattiges Vänner varit verksamma under 200 år. För att informera om verksamheten utgavs en skrift ”De Fattiges Vänner 1819 – 2019 – Hjälparbete i Göteborg under två sekel”. Boken, som är författad av professorerna i ekonomisk historia Martin Fritz och Birgit Karlsson samt DFV:s förutvarande ordförande Ingvar Dahlberg, ger en intressant inblick i utvecklingen av den offentliga fattigvården och privata initiativ för att hjälpa fattiga.

Boken kan köpas från Riksarkivet Landsarkivet, Arkivgatan 9 A, Göteborg eller från Riksarkivets webbutik riksarkivet.se
De fattiges vänner 1819–209